OM PERSONUPPGIFTER

ALLMÄNT OM PERSONUPPGIFTER HOS TAXI DALARNA AB

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som redan finns i dagens personuppgiftslag (PUL). Den nya förordningen stärker ytterligare individens rätt till sina personuppgifter.

Vi sätter säkerhet och integritet högt och välkomnar det förstärkta integritetsskyddet. Rent konkret innebär GDPR utökade krav på vår personuppgiftsbehandling och hur vi informerar om den. Med andra ord ett högre krav på informationsplikt om vad vi gör och varför med personuppgifter i verksamheten. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddsförordning (GDPR) inom Sveriges gränser.

Vi vill att du, oavsett om du är kund, leverantör, resenär eller bara nyfiken, ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar därför ansvar för att dina personuppgifter används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Nedan kan du läsa mer.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan härledas till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

ANSVAR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Taxi Dalarna AB, org. nr 556840-9956 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs nedan är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter är:

 

Taxi Dalarna AB
Britsarvsvägen 5
791 35 Falun

info@taxidalarna.se

 

VAD MENAS MED BEHANDLING?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Personuppgifter behandlas bara för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får inte behandlas för något annat.

Delar vi dina personuppgifter utanför Sverige?

Taxi Dalarna behandlar som huvudregel dina personuppgifter endast inom Sverige men vi kan i vissa fall använda leverantörer inom EU/EES.

Om du vill ha detaljerad information om överföring utanför Sverige kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna ovan. Genom att kontakta oss kan du även få en kopia av de lämpliga skyddsåtgärderna.

VÅRA RUTINER FÖR GALLRING

För oss är det viktigt att ha en korrekt databas och vi har resurser som:

– Löpande rensar och uppdaterar databasen.'
– Rensar bort e-post som ”studsar” samt uppdaterar register efter returer på postala utskick.
– Vi har även en uppkoppling mot vår databasleverantör för att ha aktuell information.

DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter att t.ex. få tillgång till vilka uppgifter vi behandlar eller att få uppgifter raderade. Nedan beskriver vi dessa rättigheter i detalj. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på första sidan av denna policy.

Återkalla ditt samtycke

Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av det samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling. En begäran görs genom att kontakta oss skriftligen på adressen ovan. Du kan bara begära ut uppgifter om dig själv och uppgifterna skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt kompletterade.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om:

– Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för
– Om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
– Om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre
– När personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt

Rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Denna rätt föreligger när:

– Du motsätter dig uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta),

– Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning,

– Du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen, eller

– Du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, t ex när du får ett nyhetsbrev. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att anmäla klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet), t.ex. om du vill överföra dina kontaktuppgifter till en tredje part. Rätten till dataportabilitet föreligger när:

– Behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal, och
– Behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

OM DU VILL UTNYTTJA DINA RÄTTIGHETER

Taxi Dalarna AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som görs inom företagets, inklusive dotterföretags verksamhet.

För att få tillgång till uppgifterna eller för den delen få en rättelse respektive radering av uppgifter skickar du in en begäran om information till vårt dataskyddsombud. Har du frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via mejl:

info@taxidalarna.se

Du kan också skriva till oss på

Taxi Dalarna AB
Britsarvsvägen 5
791 35 Falun

Denna integritetspolicy fastställdes 20180520 

Här kan du även läsa om vår policy avseende webbkakor (cookies) Webbkakor